1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Firma Handlowa Astra Kołodziejczyk sp.j.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Plac Wolności 25, 62-570 Rychwał
- przez formularz kontaktowy na stronie http://www.villa-parkowa.pl/kontakt
- przez e-mail: info@villa-parkowa.pl
- telefonicznie: 603 064 423

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- móc wykonywać wobec Ciebie (albo osoby wskazanej przez Ciebie) usługi opieki niemedycznej i medycznej, na podstawie umowy zawartej z Tobą lub innym podmiotem sprawującym nad Tobą faktyczną opiekę;
- w przypadku świadczenia dla Ciebie usług medycznych: założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,
- dokonać rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Ciebie (albo dla osoby wskazanej przez Ciebie) usługę medyczną lub niemedyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
- obsłużyć reklamację złożoną przez Ciebie lub podmiot, który sprawuje nad Tobą faktyczną opiekę, jeśli wpłynie,
- wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
- bronić się przed roszczeniem Twoim, Twoich bliskich lub innych osób, związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej lub niemedycznej;
- wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług

3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
- umowa o świadczenie stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej lub inna umowa, na podstawie której wykonano na Twoją rzecz usługę
- prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną lub niemedyczną, obrona przed roszczeniami.
- przepisy prawa
- Twoja zgoda (np. formularz kontaktowy)

4. Informacje dotyczące profilowania
Nie będziemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych, czyli automatycznej oceny
niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy, na podstawie umowy o świadczenie stacjonarnej opieki niemedycznej i medyczne, w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony w umowie, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną lub niemedyczną, przepisach prawa, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora: do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- podmiotom przetwarzającym dane dla administratora danych,
- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
- podmiotom, które do tego upoważniłeś.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu
b. prawo do wycofania zgody
c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
h. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do tego, abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługi stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej oraz konieczne do zadośćuczynienia wymogom ustawowym.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij